mojodvjetnik.info

Imenik odvjetnika


Traži za:

Grad:

Imenik odvjetnika
Izmjene i dopune Zakona o sudskom registru Ispis E-mail
Zakon o sudskom registru
Zakon o izmjenama i dopunama zakona o sudskom registru

(NN 57/96)

Članak 1.

U Zakonu o sudskom registru ("Narodne novine", broj 1/95.) iza članka 41. dodaje se članak 41a. koji glasi:

"Članak 41a.

(1) Prijavi za osnivanje društva, uz isprave propisane Zakonom o trgovačkim društvima ("Narodne novine", br. 111/93.) i ovim Zakonom, osnivač društva za koje se podnosi prijava za upis dužan je priložiti izjavu ovjerovljenu pred javnim bilježnikom da ni on ni društvo u kome ima udjele ili dionice nema nepodmirene dospjele obveze.

(2) Za davanje netočnih podataka u izjavi iz prethodnoga stavka ovoga članka osnivač društva kazneno odgovara sukladno odredbama posebnoga zakona.

(3) Izjavu iz stavka 1. ovoga članka nisu dužni priložiti:

1. Republika Hrvatska, županije, Grad Zagreb, gradovi, odnosno općine,

2. Hrvatski fond za privatizaciju,

3. pravne osobe za koje je Vlada Republike Hrvatske donijela Odluku o sanaciji na temelju Zakona o sanaciji određenih poduzeća ("Narodne novine", br. 56/95. i 109/95.),

4. pravne osobe koje sudu pridonesu potvrdu Ministarstva privatizacije i upravljanja imovinom, odnosno Hrvatskoga fonda za privatizaciju da je pozitivno ocijenjen elaborat o restrukturiranju te pravne osobe i da se društvo osniva u postupku restrukturiranja.

(4) Odredba stavka 1. ovoga članka odnosi se i na upis promjene osnivača, odnosno članstva u društvu te na izvješćivanje suda o promjeni članova društva.

(5) Ako osnivač društva za koje se podnosi prijava upisa ne dostavi ispravu propisanu u stavku 1. ovoga članka, sud će rješenjem odbiti upis."

Članak 2.

U članku 71. stavku 3. iza riječi: "upisa" stavlja se zarez i dodaju riječi: "odnosno u roku od pet godina od dana upisa u slučajevima iz članka 45a. i 46. Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća.

Članak 3.

U članku 77. stavku 3. iza riječi: "upisa" stavlja se zarez i dodaju riječi: "odnosno u roku od pet godina od dana upia u slučajevima iz članka 45a. i 46. Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća.

Članak 4.

Iza članka 84. dodaju se članci 84a., 84b., 84c., 84d., 84e. i 84f., koji glase:

"Upis usklađenja sa Zakonom o trgovačkim društvima

Članak 84a.

(1) Prilikom upisa usklađenja subjekata upisa iz članka 636. i 637. stavka 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine", br. 111/93.) s tim Zakonom na odgovarajući se način primjenjuju odredbe o podnošenju prijave za upis osnivanja trgovačkoga društva odnosno za upis trgovca pojedinca. Prijavi se ne prilažu isprave iz članka 187. stavka 2. točke 1. o preuzimanju dionica i točke 2., 3., 4. i 6., te točke 7. ako je prilikom upisa subjekta upisa ta isprava već bila podnesena radi upisa u sudski registar, te članka 394. stavka 5. točke 3., 4. i 5., te točke 8. istoga Zakona ako je prilikom upisa subjekta upisa ta isprava već bila podnesena radi upisa u sudski registar.

(2) Uz prijavu za upis pretvorbe i pretvorbom nastaloga trgovačkoga društva prilažu se, uz isprave iz stavka 1. ovoga članka, rješenje ili potvrda Hrvatskoga fonda za privatizaciju kojim se daje suglasnost za provedbu pretvorbe, rješenje o nadzoru provedbe pretvorbe odnosno rješenje o obnovi postupka, ako su doneseni i dokaz o provedenoj pretvorbi.

(3) Prijave za upis iz stavka 1. i 2. ovoga članka ovjerovljuje javni bilježnik, a podnose ih osobe iz članka 62. stavka 3. i 4. Zakona o trgovačkim društvima.

Likvidacija društava i poduzeća koja nemaju
imovine ili je ona neznatne vrijednosti

Članak 84b.

(1) Smatra se da društvo, odnosno poduzeće iz članka 637. stavka 1., 2. i 3. Zakona o trgovačkim društvima nema imovine ili da je ona neznatne vrijednosti ako u propisanom roku ne podnese registarskom sudu prijavu za upis usklađenja sa Zakonom o trgovačkim društvima.

(2) Odredba stavka 1. ovoga članka odnosi se i na pravne osobe koje su do 31. prosinca 1995. godine podnijele prijedlog za pokretanje postupka likvidacije.

Članak 84c.

(1) Registarski sud pokreće postupak likvidacije rješenjem koje donosi za sve likvidacijske dužnike upisane u registru kojega vodi.

(2) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se u "Narodnim novinama". Objava rješenja ima učinak dostave rješenja likvidacijskim dužnicima o pokretanju likvidacijskoga postupka.

(3) Registarski sud će u rješenju iz stavka 1. ovoga članka pozvati likvidacijske dužnike da u roku od tri mjeseca od dana objave rješenja obavijeste registarski sud o tome ima li likvidacijski dužnik imovine i navedu tu imovinu. Registarski sud će u rješenju pozvati i vjerovnike likvidacijskih dužnika da u istome roku prijave svoje tražbine prema likvidacijskom dužniku i navedu osnove po kojima su te tražbine nastale.

Članak 84d.

(1) Ako sud po proteku roka iz članka 84c. ovoga Zakona utvrdi da likvidacijski dužnik nema imovine ili da je ona neznatne vrijednosti, a nema prijavljenih tražbina prema likvidacijskom dužniku, donijet će rješenje kojim se likvidacijski postupci zaključuju za sve likvidacijske dužnike za koje je ta pretpostavka ispunjena i objaviti ga u "Narodnim novinama".

(2) Objava rješenja iz stavka 1. ovoga članka ima učinak dostave rješenja likvidacijskim dužnicima.

Članak 84e.

(1) Članovi društava iz članka 84b. ovoga Zakona mogu u roku od tri mjeseca od dana objave rješenja iz članka 84d. stavka 1. ovoga Zakona zatražiti da im sud, u omjeru njihovih uplaćenih udjela u društvu, prenese ostatak likvidacijske mase društva.

(2) Članovi društva iz stavka 1. ovoga članka kojima je prenesen ostatak likvidacijske mase društva odgovaraju za obveze društva vjerovnicima koji se pojave nakon proteka roka iz članka 84c. stavka 3. ovoga Zakona neograničeno solidarno cijelom svojom imovinom.

(3) Odgovornost vjerovnika iz stavka 2. ovoga članka prestaje protekom roka od godine dana od dana objave rješenja iz članka 84d. stavka 1. ovoga Zakona.

(4) Nakon proteka roka iz stavka 1. ovoga članka sud će brisati pravne osobe iz članka 84b. ovoga Zakona iz sudskoga registra. Ostaci likvidacijske mase, koji se sukladno stavku 1. ovoga članka ne prenesu članovima društva, prihod su državnoga proračuna.

Članak 84f.

(1) Utvrdi li registarski sud da nisu ispunjeni uvjeti iz članka 84d. ovoga Zakona za zaključenje likvidacijskoga postupka, postupak likvidacije poduzeća iz članka 637. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima nastavit će se pred likvidacijskim vijećem istoga suda, a likvidaciju društava iz članka 637. stavka 1. i 3. istoga Zakona, nakon izvješća registarskoga suda, provest će njihova poslovodna tijela kao likvidatori.

(2) Registarski sud će imenovati likvidatora društva iz članka 637. stavka 1. i 3. Zakona o trgovačkim društvima ako poslovodno tijelo društva ne izvijesti registarski sud u skladu s odredbama članka 84c. ovoga Zakona da društvo ima imovinu, a vjerovnici prijave da prema likvidacijskom dužniku imaju tražbine, te ako poslovodno tijelo kao likvidator ne završi postupak likvidacije i ne podnese registarskom sudu prijavu za upis brisanja likvidacijskoga dužnika iz sudskoga registra u roku od tri mjeseca od dana izvješća registarskoga suda iz stavka 1. ovoga članka."

Članak 5.

Ustanove i zajednice ustanova upisane u sudski registar ustanova dužne su podnijeti prijavu za upis usklađenja ustanove sa Zakonom o ustanovama i postupiti po ovom Zakonu u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 6.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Uredba o posebnim uvjetima za osnivanje društva ("Narodne novine", br. 100/95).

Članak 7.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 740-13/96-01/01
Zagreb, 28. lipnja 1996.

 

-----------------------------------------------------

 

Uredba o izmjenama i dopunama zakona o sudskom registru

(NN 1/98)


Članak 1.

U Zakonu o sudskom registru ("Narodne novine", br. 1/95 i 57/96) u članku 41a. stavku 1. na kraju teksta umjesto točke stavlja se zarez i dodaje tekst koji glasi:

"te potvrdu Zavoda za platni promet, da on ni društvo u kojem ima udjele ili dionice nema na računima evidentiran nepodmiren nalog za plaćanje."

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

"Izjava iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati i popis svih društava u kojima osnivač, odnosno osnivači zajedno imaju više od 50% udjela ili dionica te matični broj poslovnog subjekta (MB) tih tvrtki, a potvrda Zavoda za platni promet mora se odnositi na osnivača i na sva društva popisana u izjavi."

Dosadašnji stavci 2., 3., 4. i 5. postaju stavci 3., 4., 5. i 6.

U stavku 2. koji postaje stavak 3. riječi: "netočnih podataka u izjavi iz prethodnoga stavka" zamjenjuju se riječima: "netočnih i nepotpunih podataka iz stavka 1. i 2.".

U stavku 3. koji postaje stavak 4. iza riječi: "Izjavu" dodaju se riječi: "i potvrdu."

U stavku 4. koji postaje stavak 5. iza riječi: "stavak 1." dodaju se riječi: "i 2.".

Stavak 5. koji postaje stavak 6. mijenja se i glasi:

"Ako osnivač društva za koje se podnosi prijava za upis ne dostavi isprave propisane u stavku 1. i 2. ovoga članka ili ako on ili društvo iz stavka 2. ovoga članka ima na računima evidentiran nepodmiren nalog za plaćanje, sud će rješenjem odbiti upis."

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama."

Klasa: 740-13/96-01/01
Urbroj: 5030102-97-1
Zagreb, 30. prosinca 1997. 

 

--------------------------------------------------------

 

Uredba o izmjenama i dopunama zakona o sudskom registru

(NN 30/99)


Članak 1.

U Zakonu o sudskom registru ("Narodne novine", br. 1/95, 57/96 i 1/98) članak 41a, mijenja se i glasi:

"(1) Prijavi za osnivanje društva, uz isprave propisane Zakonom o trgovačkim društvima i ovim Zakonom, osnivač društva za koje se podnosi prijava za upis dužan je priložiti izjavu ovjerovljenu od javnog bilježnika da ni on ni društvo u kojem ima udjele ili dionice nema nepodmirene dospjele obveze, te potvrdu ovlaštene pravne osobe koja obavlja poslove platnoga prometa, da ni on ni društvo u kojem ima udjele ili dionice nema na računima evidentiran nepodmiren nalog za plaćanje, kao i potvrde Porezne uprave, Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje i Hrvatskoga zavoda za zdravstveno osiguranje da ni on ni društvo u kojem ima udjele ili dionice nema nepodmirene obveze na osnovi poreza te doprinosa za mirovinsko, odnosno zdravstveno osiguranje.

(2) Izjava iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati i podatke o svim računima koje osnivač ima i pravnim osobama kod kojih se ti računi vode, te popis svih društava u kojima osnivač, odnosno osnivači zajedno imaju više od 50% udjela ili dionica, matični broj poslovnog subjekta (MB) tih tvrtki, kao i podatke o svim računima tih društava i pravnim osobama kod kojih se ti računi vode, a potvrda ovlaštene pravne osobe koja obavlja poslove platnoga prometa, kao i potvrde Porezne uprave, Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje i Hrvatskoga zavoda za zdravstveno osiguranje mora se odnositi na osnivača i na sva društva popisana u izjavi.

(3) Za davanje netočnih podataka u izjavi iz prethodnoga stavka ovoga članka osnivač društva kazneno odgovara sukladno odredbama posebnoga zakona.

(4) Izjavu i potvrdu iz stavka 1. ovoga članka nisu dužni priložiti:

1. Republika Hrvatska, županije, Grad Zagreb, gradovi i općine;

2. Hrvatski fond za privatizaciju;

3. pravne osobe za koje je Vlada Republike Hrvatske donijela Odluku o sanaciji na temelju Zakona o sanaciji određenih poduzeća;

4. pravne osobe koje sudu dostave potvrdu Ministarstva privatizacije, odnosno Hrvatskoga fonda za privatizaciju da je pozitivno ocijenjen elaborat o restrukturiranju te pravne osobe i da se društvo osniva u postupku restrukturiranja.

(5) Odredba stavka 1. i 2. ovoga članka odnosi se i na upis promjene osnivača, odnosno članstva u društvu, te na izvješćivanje suda o promjeni članova društva.

(6) Ako osnivač društva za koje se podnosi prijava upisa ne dostavi isprave propisane u stavku 1. i 2. ovoga članka ili ako on ili društvo iz stavka 2. ovoga članka ima na računima evidentiran nepodmiren nalog za plaćanje, sud će rješenjem odbiti upis."

Članak 2.

Stupanjem na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru ("Narodne novine", broj 1/98.).

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 740-13/96-01/01
Urbroj: 5030109-99-2
Zagreb, 25. ožujka 1999.

 
  • Najam poslovnih prostora za odvjetnike u Zagrebu
  • Najam poslovnih prostora za odvjetnike u Zagrebu

Upišite se u imenik odvjetnika

thumb_prijavite_se.jpg

Tko je online

Registracija

banner.png